Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảng tổng hợp kết quả phỏng vấn sét tuyển viên trức trung tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở kế hoạch Và đầu Tư năm 2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Bảng tổng hợp kết quả phỏng vấn sét tuyển viên trức trung tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở kế hoạch Và đầu Tư năm 2020