Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo số 2185/BC-KHĐT ngày 29/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020