Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2019

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2019

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư tổng hợp, đánh giá và báo cáo về tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong năm 2019.

- Đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước: Nội dung và biểu mẫu báo cáo của các Chủ đầu tư thực hiện theo Mẫu số 02, 03, 04, 05 và 06 - Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT.

- Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư: Nội dung và biểu mẫu báo cáo của các Chủ đầu tư thực hiện theo Mẫu số 07, 08, 09 và 10 - Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT.

- UBND các huyện, thành phố: Thực hiện báo cáo theo Mẫu số 01 - Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT.