Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 668/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Nghị định số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 c...

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Kế hoạch số 668/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Nghị định số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Xem chi tiết văn bản tại đây​.