Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số: 07/2020/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Nghị quyết số: 07/2020/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020