Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh dách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn ( vòng 2) kỳ sét tuyển viên chức Trung Tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư năm 2020