Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh dách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn ( vòng 2) kỳ sét tuyển viên chức Trung Tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư năm 2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo danh dách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn ( vòng 2) kỳ sét tuyển viên chức Trung Tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư năm 2020
Thông báo số 1065.pdf  xem tại đây.