Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 1621/TB-SKHĐT ngày 30/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo ...

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Thông báo số 1621/TB-SKHĐT ngày 30/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam
Xem chi tiết văn bản: 1621.pdf