Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Giới thiệu Các phòng chuyên môn  
Các phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Phòng Tổng hợp - Quy hoạch:

Điện thoại: 02263.854.317.

1) Ông: Đinh Chí Hòa

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0912.105.335

- Email: dinhchihoa@hanam.gov.vn

2) Bà: Nguyễn Thị Kim Liên

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0912.686.787

- Email: nguyenthikimlien@hanam.gov.vn

3) Ông: Mai Quang Hà  

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0912.451597

- Email: maiquangha@hanam.gov.vn

4) Đinh Văn Quý

- Chức vụ: chuyên viên

- Email: dinhvanquy@hanam.gov.vn

5) Lã Trần Tiến 

- Chức vụ: chuyên viên

- Email: latrantien@hanam.gov.vn

6) Hoàng Nguyễn Mạnh

- Chức vụ: chuyên viên

- Email: hoangnnguyenmanh@hanam.gov.vn

7) Thân Viết Phú

- Chức vụ: chuyên viên

- Email: thanvietphu@hanam.gov.vn

a) Chức năng, nhiệm vụ:

- Phòng Tổng hợp - Quy hoạch là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về công tác quy hoạch (quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực); công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; là phòng đầu mối phối hợp với các phòng, giữa các phòng với Lãnh đạo Sở, giúp Ban Giám đốc Sở điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan về chuyên môn nghiệp vụ.

- Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức xây dựng, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch có tính chất chuyên ngành.

- Chủ trì phối hợp với các phòng trong cơ quan, các cơ quan liên quan xây dựng, tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm; Tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư cônghàng năm.

- Tổng hợp, tham mưu xây dựng các Chương trình hành động, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

- Chủ trì phối hợp với các phòng trong cơ quan, các ngành, địa phương tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công hàng tháng, quý, năm, giữa kỳ, cuối kỳ báo cáo UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương theo quy định và đột xuất.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng trong Sở nhằm lồng ghép các nguồn lực đầu tư, tổ chức thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra và các mục tiêu của các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp kế hoạch và xây dựng quản lý Nhà nước nguồn vốn: Vốn quy hoạch - chuẩn bị đầu tư; an ninh, quốc phòng; Chương trình mục tiêu Quốc gia; vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển và đầu tư xây dựng cơ bản ngành và lãnh thổ của lĩnh vực: Công an, Quân đội, Khoa học và Công nghệ; Xây dựng, cải tạo sửa chữa trụ sở; các chương trình, dự án đầu tư công về nước sạch đô thị, nông thôn.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn trong việc thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công (trừ dự án ODA; các dự án PPP); Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các chương trình, dự án đầu tư côngsử dụng nguồn vốn hỗ trợ cho các địa phương từ nguồn ngân sách tập trung và nguồn vốn hỗ trợ nông thôn mới.

- Đầu mối phối hợp với các phòng trong cơ quan làm việc với các cơ quan Thanh tra nhà nước, Kiểm toán Nhà nước về đầu tư công.

- Phối hợp với Văn phòng Sở trong việc tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về đầu tư công cho cán bộ, công chức trong cơ quan và các đối tượng khác trong tỉnh.

- Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực được giao;

- Tổng hợp báo cáo thông tin 2 chiều tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu của chương trình mục tiêu Quốc gia, tình hình thực hiện XDCB hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

b) Mối quan hệ với các phòng trong cơ quan:

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng đầu mối, khâu nối các phòng chuyên môn trong quá trình xây dựng và tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,

- Phòng Tổng hợp - Quy hoạch là phòng đầu mối, phối hợp với các phòng chuyên môn trong quá trình xây dựng và tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Đầu tư công hàng năm và trung hạn;Dự thảo báo cáo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư để giúp Lãnh đạo Sở báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với các phòng chuyên môn: Chủ động, thường xuyên trao đổi về nghiệp vụ chuyên môn đối với các công việc của phòng có liên quan đến các phòng khác khi có yêu cầu.

- Đối với Văn phòng Sở: Phối hợp để giải quyết công việc có liên quan đến chức năng nhiệm vụ được phân công.

- Đối với Phòng Thẩm định và Giám sát Đầu tư: Khi có chủ trương đầu tư, Phòng trao đổi với phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư để hướng dẫn chủ đầu tư lập dự án để phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch tỉnh. Góp ý bằng văn bản khi phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư đề nghị tham gia ý kiến thẩm định dự án. Tiếp nhận dự án sau khi thẩm định để quản lý, tổ chức thực hiện.

- Đối với phòng Hợp tác đầu tư: Góp ý bằng văn bản đối với phòng Hợp tác đầu tư khi được đề nghị tham gia ý kiến vào các dự án đầu tư liên quan đến quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực …đặc biệt chú ý các nội dung liên quan đến an ninh, quốc phòng.

Phòng Hợp tác đầu tư

Điện thoại: 02263.854.318.

 1) Ông: Đặng Văn Hồng

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0913.299.358

- Email: dangvanhong@hanam.gov.vn

2) Ông: Đinh Ngọc Duy

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0913.660.525

- Email: dinhngocduy@hanam.gov.vn

3) Ông: Bùi Minh Tuấn 

- Chức vụ: chuyên viên 

- Email: buiminhtuan@hanam.gov.vn

4) Ông: Bùi Minh Thu

- Chức vụ: chuyên viên 

- Email: buiminhthu@hanam.gov.vn

3) Ông: Trương Minh Hữu 

- Chức vụ: chuyên viên 

- Email: truongminhhuu@hanam.gov.vn

a) Chức năng, nhiệm vụ:

- Phòng Hợp tác đầu tư là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu cho Ban Giám đốc Sở về công tác đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn (ngoài các Khu công nghiệp);

- Nghiên cứu, xây dựng, tổng hợp toàn diện nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn, quy hoạch, kế hoạch trung hạn và hàng năm về thu hút đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước, các nguồn vốn khácphù hợp quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và định hướng phát triển của tỉnh.

- Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực được giao.

- Đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư; quảng bá môi trường đầu tư; Đề xuất khen thưởng trong thu hút đầu tư.

- Đầu mối xây dựng các chương trình, dự án hợp tác với các địa phương, các nước và vùng lãnh thổ ngoài nước;Làm đầu mối hướng dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước tới tỉnh tìm hiểu cơ hội đầu tư;Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở (hoặc để báo cáo UBND tỉnh) giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong thực hiện dự án đầu tư.

- Đầu mối thẩm định, hướng dẫn đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, hoặc trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định hiện hành.

- Đầu mối tổng hợp, thẩm định danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư, các trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thuộc nguồn vốn tư nhân thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư, doanh nghiệp triển khi thực hiện các nội dung chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Tổng hợp báo cáo thông tin về tình hình thu hút và quản lý vốn FDI; làm đầu mối trong công tác kiểm tra theo quy định các dự án FDI trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo theo tháng, quý, năm, giữa kỳ, cuối kỳ theo chế độ và đột xuất về tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả trong các khu công nghiệp).

-  Làm nhiệm vụ giúp việc cho Tổ công tác Xúc tiến đầu tư của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

b) Mối quan hệ với các phòng trong cơ quan:

- Đối với phòng chuyên môn: Chủ động, thường xuyên trao đổi về nghiệp vụ chuyên môn, thông tin khác đối với các công việc của phòng có liên quan khi có yêu cầu. Chủ động trao đổi với các phòng chuyên môn để hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, công dân lập các dự án đầu tư đúng định hướng phát triển, quy hoạch; Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về định hướng phát triển, quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực để phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo yếu tố quốc phòng, an ninh.

- Đối với Thanh tra Sở: Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

- Đối với Văn phòng Sở: Phối hợp để giải quyết công việc có liên quan đến chức năng nhiệm vụ được phân công.

Phòng Kế hoạch Kinh tế ngành và Hạ tầng cơ sở

Điện thoại: 02263.851.824.

1) Bà: Nguyễn Thị Hà

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0982.311.776

- Email: nguyenthiha.khdt@hanam.gov.vn

2) Bà: Lương Thị Thuý

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0984.577.008

- Email: luongthithuy@hanam.gov.vn

3) Ông: Nguyễn Văn Khỏe

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0982871159

- Email: nguyenvankhoe@hanam.gov.vn

4) Ông: Nguyễn Đức Thịnh

- Chức vụ: chuyên viên 

- Email: nguyenducthinh@hanam.gov.vn​

5) Ông: Nguyễn Trường Giang 

- Chức vụ: chuyên viên 

- Email: nguyentruonggiang@hanam.gov.vn​

a) Chức năng, nhiệm vụ:

- Phòng Kinh tế ngành và Hạ tầng cơ sở là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Sở về công tác quy hoạch chuyên ngành, kế hoạch phát triển và đầu tư công các ngành, lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng đô thị và nông thôn; Giao thông vận tải; Thông tin và truyền thông; Thương mại dịch vụ; Hạ tầng đô thị và nông thôn; Nông, lâm, nghiệp, thuỷ lợi; Tài nguyên và môi trường; Giáo dục- đào tạo; Y tế; Dân số - KHH gia đình; Văn hoá thông tin; Thể thao - Du lịch; Phát thanh truyền hình; Lao động và TBXH;

- Tham mưu xây dựng quy hoạch chuyên ngành, kế hoạch trung hạn và hàng năm về kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công bằng các nguồn vốn trong và ngoài nước thuộc tỉnh quản lý và Chương trình mục tiêu của Chính phủ đối với đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực quản lý. Quản lý các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực trên; Thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư công thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng trong Sở nghiên cứu, đề xuất nhằm lồng ghép các nguồn lực đầu tư; Đề xuất, thẩm định chủ trương đầu tư, tổ chức thực hiện các mục tiêu của kế hoạch đề ra và các mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu của Chính phủ ở lĩnh vực phòng phụ trách.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh;

- Làm đầu mối về các dự án đầu tư theo hình thức PPP và các dự án đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực được giao;

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất với Lãnh đạo Sở và phòng Tổng hợp - Quy hoạch về các nội dung liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

b) Mối quan hệ với các phòng trong cơ quan:

- Đối với phòng chuyên môn: Chủ động, thường xuyên trao đổi về nghiệp vụ chuyên môn, thông tin khác đối với các công việc của phòng có liên quan đến các phòng kháckhi có yêu cầu.

- Đối với phòng Tổng hợp - Quy hoạch: Tổng hợp, gửi báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch lĩnh vực phòng phụ trách theo định kỳ hoặc đột xuất cho phòng Tổng hợp - Quy hoạch để tổng hợp chung.

- Đối với Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư: Khi có chủ trương đầu tư, Phòng trao đổi với phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư để hướng dẫn chủ đầu tư lập dự án phù hợp định hướng phát triển ngành, quy hoạch phát triển. Góp ý bằng văn bản khi phòng Thẩm định và Giám sát đầu tưđề nghị tham gia ý kiến thẩm định dự án. Tiếp nhận dự án sau khi thẩm định để quản lý, tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư trong việc thẩm định kế hoạch đấu thầu đối với dự án đầu tư công; trình tự thủ tục đấu thầu các dự án đầu tư theo hình thức PPP, các dự án sử dụng đất theo quy định(trừ các dự án có sử dụng đất bằng nguồn vốn tư nhân thuộc phòng HTĐT quản lý).

- Đối với Văn phòng Sở: Phối hợp để giải quyết công việc có liên quan đến chức năng nhiệm vụ được phân công.

- Đối với Phòng Hợp tác Đầu tư: Phối hợp trong đề xuất chủ trương kêu gọi các dự án đầu tư trong nước và ngoài nước thuộc lĩnh vực phòng phụ trách. Tham gia hướng dẫn chủ đầu tư lập dự án phù hợp với phát triển quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực. Góp ý bằng văn bản khi phòng HTĐT đề nghị tham gia ý kiến.

Phòng Đăng ký kinh doanh.

1) Bà: Phạm Thị Thu Hà.

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0977.756.275

- Email: phamthuha.khdt@hanam.gov.vn

2) Ông: Nguyễn Văn Hưng.

- Chức vụ:Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0915.111.809

- Email: nguyenvanhung.khdt@hanam.gov.vn

3) Bà: Bùi Vũ Thư 

- Chức vụ: chuyên viên 

Điện thoại: 0969.983.193

- Email: buivuthu@hanam.gov.vn​

4) Bà: Phạm Thị Hằng 

- Chức vụ: chuyên viên

 Điện thoại: 0917.049.390

- Email: phamthihang@hanam.gov.vn​

5) Bà: Đinh Thị Nhâm 

- Chức vụ: chuyên viên

 Điện thoại: 0815.285.566

- Email: dinhthinham@hanam.gov.vn​

a) Chức năng, nhiệm vụ:

- Phòng Đăng ký Kinh doanh là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh.

- Thẩm định các đề án sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh quản lý,tổng hợp tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; quản lý kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân thuộc tỉnh quản lý. Đề xuất cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý.

- Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã.

- Đầu mối triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh; Xây dựng kế hoạch và theo dõi thực hiện đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh (DDCI).

- Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh cho UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh, các cơ quan có liên quan, Cục Quản lý ĐKKD, Cục Phát triển doanh nghiệp, Cục Phát triển HTX thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ, cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định.

- Tham mưu, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, HTX theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật HTX; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp theo quy định.

- Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

- Yêu cầu doanh nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX trong các trường hợp quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật HTX.

- Hướng dẫn các Sở, ngành, các doanh nghiệp thực hiện phương án chuyển đổi, sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh quản lý theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phòng phụ trách;

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo với Lãnh đạo Sở và phòng Tổng hợp - Quy hoạch theo quy định về tình hình thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

b) Mối quan hệ với các phòng trong cơ quan:

- Đối với phòng chuyên môn: Chủ động, thường xuyên trao đổi về nghiệp vụ chuyên môn đối với các công việc của phòng có liên quan đến các phòng khác khi có yêu cầu.

- Đối với phòng Tổng hợp - Quy hoạch: Tổng hợp, gửi báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng phụ trách theo định kỳ hoặc đột xuất cho phòng Tổng hợp - Quy hoạch để tổng hợp báo cáo chung.

- Đối với Thanh tra Sở: Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện Luật Doanh nghiệp.

- Đối với Văn phòng Sở: Phối hợp để giải quyết công việc có liên quan đến chức năng nhiệm vụ được phân công.

- Đối với Phòng Hợp tác đầu tư: Phối hợp trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ĐKDN của các doanh nghiệp có dự án; Thực hiện điều chỉnh hoặc yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời ĐKDN cho phù hợp với chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

 Phòng Thẩm định và giám sát đầu tư.

Điện thoại: 02263.829.970

1) Ông: Nguyễn Hoài Nam.

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0914.328.829

- Email: nguyenhoainam@hanam.gov.vn

2) Ông: Nguyễn Xuân Chủng.

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0902.080.800

- Email: nguyenxuanchung@hanam.gov.vn

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trong lĩnh vực:

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở tổng hợp, báo cáo kết quả thẩm định để tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư công; Thẩm định kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn Nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn viện trợ phi Chính phủ (NGO) trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh là chủ đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định. Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu qua mạng.

- Đầu mối quản lý nhà nước các dự án ODA, NGO; Xây dựng danh mục dự án, tổng hợp tình hình thực hiện các dự án ODA, NGO trên địa bàn; hướng dẫn các Sở, ngành các phòng trong cơ quan, xây dựng danh mục, nội dung sử dụng nguồn vốn ODA, NGO và tổng hợp đánh giá hiệu quả thu hút, sử dụng vốn ODA, NGO; Phối hợp với các phòng trong việc đề xuất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước, vốn ODA, vốn NGO. Tổng hợp báo cáo về công tác đấu thầu,giám sát đầu tư theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực được giao;

- Phối hợp với các ngành và Thanh tra Sở thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn Nhà nước;

- Phối hợp thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa"và “một cửa liên thông" của cơ quan.   

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công. 

b) Mối quan hệ với các phòng trong cơ quan:

- Đối với phòng chuyên môn: Chủ động, thường xuyên trao đổi về nghiệp vụ chuyên môn đối với các công việc của phòng có liên quan đến các phòng khác khi có yêu cầu.

- Đối với phòng Tổng hợp - Quy hoạch: Tổng hợp, gửi báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch lĩnh vực phòng phụ trách theo định kỳ hoặc đột xuất cho phòng Tổng hợp - Quy hoạch.

- Đối với Văn  phòng Sở: Phối hợp để giải quyết công việc có liên quan đến chức năng nhiệm vụ được phân công.

- Đối với Phòng Hợp tác đầu tư: Tham gia góp ý bằng văn bản các dự án phòng HTĐT chuyển đến phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, suất đầu tư, quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

​Thanh tra Sở.

Điện thoại: 02263.851.824.

1) Ông: Mai Quốc Trung 

- Chức vụ: Chánh thanh tra

- Điện thoại: 0936352885

- Email: maiquoctrung@hanam.gov.vn

2) Ông Bạch Ngọc Quyết

- Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

- Điện thoại: 0915278413

- Email: bachngocquyet@hanam.gov.vn

3) Ông: Nguyễn Văn Thỉnh

- Chức vụ: chuyên viên 

- Email: nguyenvanthinh@hanam.gov.vn

4) Bà: Nguyễn Thị Hiền

- Chức vụ: chuyên viên ​

- Email: nguyenthihien@hanam.gov.vn

5) Bà: Vũ Nhật Linh

- Chức vụ: chuyên viên ​

- Email: vunhatlinh@hanam.gov.vn

6) Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hà

- Chức vụ: chuyên viên ​

- Email: nguyenthimyha@hanam.gov.vn

a) Chức năng, nhiệm vụ:

-  Thanh tra Sở là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Sở thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý theo thẩm quyền, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở; Tham mưu công tác pháp chế các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của cơ quan. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chịu sự hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ chuyên môn Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thanh tra tỉnh. Giúp Ban Giám đốc Sở về công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp của tỉnh; quản trị hành chính; Thi đua khen thưởng; kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; cải cách hành chính; tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ công chức viên chức trong cơ quan.

- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác thanh tra trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt trên cơ sở hiệp y của Thanh tra tỉnh và kế hoạch thanh tra hàng năm của tỉnh.

- Tổ chức thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và việc chấp hành chính sách, pháp luật về kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu với Lãnh đạo Sở để thực hiện phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực hoạt động của Sở;

- Tiếp dân, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở;

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định;

- Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực được giao;

- Tổng hợp tình hình cán bộ, công chức trong cơ quan về số lượng, chất lượng và nghiệp vụ chuyên môn để giúp Ban Giám đốc trong việc đánh giá, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; tuyển mới và bố trí sử dụng cán bộ;

- Thực hiện các chính sách tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, kỷ luật đối với công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

- Giúp Ban Giám đốc Sở trong việc quản lý hành chính, điều hành công việc trong cơ quan và quan hệ giao dịch công tác với cơ quan trong tỉnh và ngoài tỉnh;

- Quản lý, vận hành Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các phòng thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan;

- Chỉ trì, phối hợp với các phòng, trung tâm quản lý, vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO của cơ quan;

- Đảm bảo các yêu cầu phục vụ công tác của Lãnh đạo Sở và các yêu cầu công tác chuyên môn theo chế độ chính sách hiện hành;

- Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

- Chủ trì tham mưu công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan theo quy định;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định;

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản cơ quan;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, trung tâm trong cơ quan trong việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong cơ quan và các đối tượng khác trong tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

b) Mối quan hệ với cơ quan thanh tra các cấp và các phòng trong cơ quan:

* Quan hệ với Thanh tra Bộ:

-  Tham gia công tác thanh tra do Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi về thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác thanh tra kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gửi báo cáo công tác thanh tra định kỳ 6 tháng và hàng năm về thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư

* Quan hệ với Thanh tra Tỉnh; thanh tra huyện, Thành phố:

- Tham gia, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện, thành phố tham gia các cuộc thanh tra, xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan.

- Báo cáo công tác thanh tra với Thanh tra tỉnh.

* Quan hệ làm việc với các phòng, ban trong cơ quan và ngành Kế hoạch:

- Có trách nhiệm thông tin cho các phòng, trung tâm có liên quan về những hoạt động của tổ chức hoặc cá nhân có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật Nhà nước;

- Đề xuất với Giám đốc Sở trưng tập, điều động cán bộ, của phòng nghiệp vụ liên quan tham gia hoạt động của Thanh tra Sở, Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Phối hợp với các phòng, trung tâm trong cơ quan để giải quyết những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của phòng, trung tâm;

- Tổng hợp, gửi báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch lĩnh vực phòng phụ trách theo định kỳ hoặc đột xuất cho phòng Tổng hợp - Quy hoạch;

- Về công tác tổ chức cán bộ: Phối hợp với các phòng, trung tâm trong cơ quan tổng hợp tình hình công tác cán bộ về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; khen thưởng, kỷ luật, hàng năm báo cáo Ban Giám đốc Sở để gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ;

- Về công tác quản trị, hành chính: Phối hợp các phòng, trung tâm trong việc quản lý tài sản, chủ động phối hợp giữa các hoạt động của cơ quan với chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các phòng, trung tâm để bảo đảm mọi hoạt động trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và liên quan đến đời sống vật chất tinh thần của CBCCVC và người lao động trong cơ quan.​


Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Điện thoại: 0226.3589568

1) Ông: Trần Quang Huy

- Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách

- Điện thoại: 091.270.7273

- Email: tranquanghuy@hanam.gov.vn

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm xúc tiến đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư giao cho trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo Danh mục sự nghiệp công được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 và các quy định hiện hành.

- Cung cấp các dịch khác:

+ Hỗ trợ doanh nghiệp: Tư vấn lập hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật HTX; Hồ sơ chi nhánh, văn phòng đại diện, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho các thành phần kinh tế trong tỉnh, trong nước và ngoài nước; Hỗ trợ các doanh nghiệp, phiên dịch và các dịch vụ khác theo yêu cầu của nhà đầu tư và các cơ quan liên quan.

+ Tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định, thẩm tra hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và các dịch vụ khác trong đấu thầu;

+ Tư vấn, thi công xây dựng (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, điện lực có quy mô điện áp đến 35KV): Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công; thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công, thẩm tra dự toán; giám sát thi công xây dựng, thiết bị…;

- Quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử trong cơ quan.

- Tham mưu xuất bản Bản tinh Kinh tế và Đầu tư hàng quý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

b) Mối quan hệ với các phòng trong cơ quan:

- Đối với phòng chuyên môn: Chủ động, thường xuyên trao đổi về nghiệp vụ chuyên môn, thông tin khác, hỗ trợ và tư vấn cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đối với các công việc của Trung tâm XTĐT khi có yêu cầu.

- Đối với Phòng Hợp tác đầu tư: Phối hợp trong công tác Xúc tiến đầu tư,  trao đổi với phòng về các dự án đầu tư để thông tin phù hợp quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

- Đối với Văn phòng: Phối hợp để giải quyết công việc có liên quan đến chức năng nhiệm vụ được phân công.​​


Tin liên quan  
test (11/11/2020)