Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Giới thiệu Lãnh đạo Sở  
THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

1. Đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Giám đốc Sở

Nguyễn Văn Lượng.jpg

Năm sinh: 1976.

Quê quán: Xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Điện thoại cơ quan: 02263.852.701.

Điện thoại di động: 0913.320.349.

Email: nguyenvanluong@hanam.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan theo quy định hiện hành​

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Kế hoạch Tổng hợp - Quy hoạch, Kinh tế ngành và Hạ tầng cơ sở;  Các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.​

2. Đồng chí Bùi Hồng Thanh - Phó Giám đốc Sở

Bùi Hồng Thanh.jpg

Năm sinh: 1961.

Quê quán: Xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Điện thoại cơ quan: 02263.856029.

Điện thoại di động: 0913.252.968.

Email: buihongthanh@hanam.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Được ủy quyền thay mặt Thủ trưởng cơ quan điều hành hoạt động của cơ quan khi Thủ trưởng cơ quan đi vắng.

- Giúp Giám đốc chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc​ và pháp luật về nhiệm vụ và hoạt động của các phòng, lĩnh vực được phân công.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Hợp tác đầu tư; Văn phòng Sở.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc khác khi được ủy quyền giải quyết.
3. Đồng chí Lê Đức Phúc - Phó Giám đốc Sở

Lê Đức Phúc.jpg

Năm sinh: 1978.

Quê quán: Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Điện thoại di động: 0912.228.182.

Email: leducphuc@hanam.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Giám đốc chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc​ và pháp luật về nhiệm vụ và hoạt động của các phòng, lĩnh vực được phân công.​

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Thẩm định và Giám sát đầu tư, Thanh tra Sở.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc khác khi được ủy quyền giải quyết.​

4. Đồng chí Lê Nguyên Ngọc - Phó Giám đốc Sở

z1998372929040_97cf88cf100eed16f1dfd440ef005adc.jpg

Năm sinh: 1970.

Quê quán: Xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Điện thoại di động: 0913.289.381.

Email: lenguyenngoc@hanam.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Giám đốc chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc​ và pháp luật về nhiệm vụ và hoạt động của các phòng, lĩnh vực được phân công.​

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Đăng ký kinh doanh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc khác khi được ủy quyền giải quyết.​​


Tin liên quan  
test (11/11/2020)