Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư và Danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh lĩnh vực xã hội hoá t...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quyết định về việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư và Danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh lĩnh vực xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023, định hướng giai đoạn 2023 - 2025