Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn Đầu tư

Giới thiệu Các đơn vị trực thuộc  
Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn Đầu tư

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư: Thu thập thông tin, nghiên cứu, tổng hợp xây dựng cácđề án, báo cáo; tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu trong nước và nước ngoài;tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài...;

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư: Thu thập, hệ thống hóa các số liệu; môi trường đầu tư; pháp luật,chính sách, thủ tục đầu tư; môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, đối tác đầu tư; Xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, đối tác đầu tư...;

3. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư;

4. Xây dựng các ấn phẩm, bản tin Kinh tế - Đầu tư Hà Nam, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư và phục vụ cho hoạt động trợ giúp doanh nghiệp;

5. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường,chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư trong nước và nước ngoài: Tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ, diễn đàn, tọa đàm; tổ chức hoặc tham gia các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư; tổ chức hoặc tham gia đoàn công tác để xúc tiến đầu tư theo từng chuyên đề hoặc đối tác cụ thể...;

6. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư và bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

7. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư: Cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội; tình hình đầu tư; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành và vùng lãnh thổ; pháp luật, cơ chế,chính sách; tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư khi có yêu cầu của doanh nghiệp và nhà đầu tư; hướng dẫn thủ tục đầu tư; hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án đầutư...;

8. Thực hiện các hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tưtrong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

9. Làm đầu mối tiếp đón, tổ chức tiếp xúc ban đầu vớicác nhà đầu tư, hỗ trợ và tư vấn cho các nhà đầu tư tìm kiếm, lựa chọn cơ hộivà hình thành dự án đầu tư;

10. Triển khai một số hình thức hỗ trợ trực tiếp chocác doanh nghiệp nhỏ và vừa theo phân công. Tham gia thực hiện các chương trìnhtrợ giúp của Nhà nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chức năng nhiệm vụ đượcgiao;

11. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấuthầu, quản lý dự án, giám sát đầu tư thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

12. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân phù hợp với khả năng và lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

13. Trung tâm được cung cấp các dịch vụ có thu, bao gồm: Cung cấp thông tin liên quan đến dự án đầu tư, tổ chức đón tiếp, tư vấn pháp luật, lập hồ sơ dự án, hồ sơ ưu đãi đầu tư; hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã;hồ sơ chi nhánh, văn phòng đại diện, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho các thành phần kinh tế trong tỉnh, trong nước và nước ngoài; hỗ trợ các doanh nghiệp, phiên dịch và các dịch vụ khác theo yêu cầu của Nhà đầu tư và các cơ quan liên quan;

14. Dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, điện lực có quy mô cấp điện áp đến 35kV): Quản lý dự án đầu tư xây dựng;Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật – bản vẽthi công; thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công, thẩm tra dự toán; giám sát thi công xây dựng, thiết bị...;

15. Tư vấn đấu thầu: lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định, thẩm tra hồ sơ mời thầu,hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và các dịch vụ khác trong đấu thầu;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm xúc tiến và tư vấn đầu tư có Giám đốc và không quá hai Phó Giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành về phân cấp quản lý cán bộ.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Xúc tiến Đầu tư - Tổng hợp;

b) Phòng Giám sát - Quản lý dự án;

c) Phòng Thiết kế - Tư vấn đầu tư.

Phòng do Trưởng phòng phụ trách và các cán bộ chuyên môn giúp việc. Khi có đủ quy mô và yêu cầu nhiệm vụ có thêm 01 Phó trưởng phòng giúp việc.

3. Biên chế: Biên chế của Trung tâm xúc tiến đầu tư là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao hàng năm.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm và khả năng của cán bộ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí, bổ nhiệm cán bộ và ký kết hợp đồng lao động để thực hiện các nhiệm vụ được giao; quy định chứcnăng, nhiệm vụ cụ thể để Trung tâm đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.


Tin liên quan