Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh cấp tỉnh và thủ tục hành chí...

Thủ tục hành chính  
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh cấp tỉnh và thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam