Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch 2209/KH-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 c...

Thủ tục hành chính  
Kế hoạch 2209/KH-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2018-2020
Xem chi tiết tại đây: 2209.KH.pdf