Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sáng kiến, Đề tài, Khoa học  
Kế hoạch ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chi tiết xem tại đây 1531.pdf