Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Đề án Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Sáng kiến, Đề tài, Khoa học  
Xây dựng Đề án Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây​.