Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ c...

Thủ tục hành chính  
Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020
Xem chi tiết tại đây: 2640_QD-BNV_17237064.pdf
Tin liên quan