Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Nam rà soát, hoàn thiện sau phiên họp thẩm định

Tin tức sự kiện  
Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Nam rà soát, hoàn thiện sau phiên họp thẩm định

Thực hiện quy trình thẩm định quy hoạch tỉnh theo quy định tại Luật Quy hoạch 2017 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.

Ngày 14/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định) đã tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch. Tại Hội nghị, Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Nam đã được các thành viên Hội đồng thẩm định thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Báo cáo số 2976b/BC-HĐTĐ ngày 18/4/2023 của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh).

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 2976b/BC-HĐTĐ ngày 18/4/2023 của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh; ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia, uỷ viên phản biện, Uỷ ban nhân tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương khẩn trương tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam (Cơ quan lập Quy hoạch tỉnh) đã chủ trì, phối hợp cùng đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030 và kính trình trình Hội đồng thẩm định xem xét, rà soát theo quy định.

Thành phần hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh xem xét, rà soát Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, như sau:

(1) Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định và các chuyên gia, nhà khoa học đối với Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh;

(2) Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

(3) Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

(4) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

(5)  Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tỉnh;

(6) Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở về dữ liệu quy hoạch tỉnh.

Chi tiết tải tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1T9gb76jebtMPeu5t2EUx_k32AOAhXAHQ