Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức vào dự thảo văn bản  
Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
       Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam tại Văn bản số 3100/UBND-TH ngày 16 tháng 11 năm 2022 về việc trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đã có Tờ trình số 2710/TTr-SKHĐT ngày 18/11/2022 gửi Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về việc đề nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đính kèm hồ sơ đề nghị thẩm định).
        Sau khi Quy hoạch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thẩm định trong tháng 11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn thiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự kiến trong tháng 12/2022./.
Tài liệu:
- Hồ sơ đề nghị thẩm định: