Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức vào dự thảo văn bản  
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
        Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam được UBND tỉnh Hà Nam giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
        Để đảm bảo hoàn thiện nội dung quy hoạch tỉnh và hoàn chỉnh thủ tục trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo quy định;  Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến về quy hoạch tỉnh; hồ sơ lấy ý kiến gồm có: Báo cáo quy hoạch (Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt), Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược và hệ thống sơ đồ, bản đồ.
        Văn bản tham gia góp ý của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân kính đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam (theo địa chỉ: số 15 Trần Phú, Phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam hoặc Email: quyhoachtinhhanam@gmail.com) để tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.
        Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân./.
(Link tải Hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh)
https://drive.google.com/drive/folders/1ruccKzy5jzCGGjbQkaFCYAQ674FRhj3-