Skip Ribbon Commands
Skip to main content

trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIX.