Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 21/7/2014 ĐẾN NGÀY 27/7/2014)

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 28/7/2014 ĐẾN NGÀY 03/8/2014)

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 04/8/2014 ĐẾN NGÀY 10/8/2014)

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN  (TỪ NGÀY 11/8/2014 ĐẾN NGÀY 17/8/2014)

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 18/8/2014 ĐẾN NGÀY 24/8/2014)

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 25/8/2014 ĐẾN NGÀY 21/8/2014)

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 01/9/2014 ĐẾN NGÀY 07/9/2014)

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 08/9/2014 ĐẾN NGÀY 14/9/2014)

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 15/9/2014 ĐẾN NGÀY 21/9/2014)

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 22/9/2014 ĐẾN NGÀY 28/9/2014)

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 29/9/2014 ĐẾN NGÀY 5/10/2014)

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 06/10/2014 ĐẾN NGÀY 12/10/2014)

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 13/10/2014 ĐẾN NGÀY 19/10/2014)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 20/10/2014 ĐẾN NGÀY 26/10/2014)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 27/10/2014 ĐẾN NGÀY 02/11/2014)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 03/11/2014 ĐẾN NGÀY 09/11/2014)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN  (TỪ NGÀY 10/11/2014 ĐẾN NGÀY 16/11/2014)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 17/11/2014 ĐẾN NGÀY 23/11/2014)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỪ NGÀY 24/11/2014 ĐẾN NGÀY 30/11/2014)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN  (TỪ NGÀY 01/12/2014 ĐẾN NGÀY 07/12/2014)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 08/12/2014 ĐẾN NGÀY 14/12/2014)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 15/12/2014 ĐẾN NGÀY 21/12/2014)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 22/12/2014 ĐẾN NGÀY 28/12/2014)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 29/12/2014 ĐẾN NGÀY 04/01/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 05/01/2015 ĐẾN NGÀY 11/01/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 12/01/2015 ĐẾN NGÀY 18/01/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 19/01/2015 ĐẾN NGÀY 25/01/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 26/01/2015 ĐẾN NGÀY 01/02/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 02/02/2015 ĐẾN NGÀY 09/02/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 02/3/2015 ĐẾN NGÀY 08/3/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 09/3/2015 ĐẾN NGÀY 15/3/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 16/3/2015 ĐẾN NGÀY 22/3/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 23/3/2015 ĐẾN NGÀY 29/3/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 30/3/2015 ĐẾN NGÀY 05/4/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 06/4/2015 ĐẾN NGÀY 12/4/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 13/3/2015 ĐẾN NGÀY 19/4/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 20/4/2015 ĐẾN NGÀY 26/4/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 11/5/2015 ĐẾN NGÀY 17/5/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 25/5/2015 ĐẾN NGÀY 31/5/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 08/6/2015 ĐẾN NGÀY 14/6/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 15/6/2015 ĐẾN NGÀY 21/6/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 22/6/2015 ĐẾN NGÀY 28/6/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 29/6/2015 ĐẾN NGÀY 05/7/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 06/7/2015 ĐẾN NGÀY 12/7/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 13/7/2015 ĐẾN NGÀY 19/7/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 20/7/2015 ĐẾN NGÀY 26/7/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 27/7/2015 ĐẾN NGÀY 02/8/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 10/8/2015 ĐẾN NGÀY 16/8/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 17/8/2015 ĐẾN NGÀY 23/8/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 24/8/2015 ĐẾN NGÀY 30/8/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 31/8/2015 ĐẾN NGÀY 06/9/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 07/9/2015 ĐẾN NGÀY 13/9/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 14/9/2015 ĐẾN NGÀY 20/9/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 21/9/2015 ĐẾN NGÀY 27/9/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 28/9/2015 ĐẾN NGÀY 04/10/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 05/10/2015 ĐẾN NGÀY 11/10/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 12/10/2015 ĐẾN NGÀY 18/10/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 19/10/2015 ĐẾN NGÀY 25/10/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 26/10/2015 ĐẾN NGÀY 01/11/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 02/11/2015 ĐẾN NGÀY 08/11/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 09/11/2015 ĐẾN NGÀY 15/11/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 16/11/2015 ĐẾN NGÀY 22/11/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 23/11/2015 ĐẾN NGÀY 29/11/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 30/11/2015 ĐẾN NGÀY 06/12/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 07/12/2015 ĐẾN NGÀY 13/12/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 14/12/2015 ĐẾN NGÀY 20/12/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 21/12/2015 ĐẾN NGÀY 27/12/2015)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 28/12/2015 ĐẾN NGÀY 03/01/2016)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 10/01/2015 ĐẾN NGÀY 27/03/2016)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 04/04/2016 ĐẾN NGÀY 31/07/2016)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 01/08/2016 ĐẾN NGÀY 30/10/2016)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 31/10/2016 ĐẾN NGÀY 05/11/2016)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 07/10/2016 ĐẾN NGÀY 13/11/2016)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 14/11/2016 ĐẾN NGÀY 20/11/2016)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 21/11/2016 ĐẾN NGÀY 27/11/2016)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 28/11/2016 ĐẾN NGÀY 02/12/2016)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 03/12/2016 ĐẾN NGÀY 08/01/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 09/01/2017 ĐẾN NGÀY 15/01/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 13/02/2017 ĐẾN NGÀY 19/02/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 20/02/2017 ĐẾN NGÀY 26/02/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 27/02/2017 ĐẾN NGÀY 05/3/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 06/03/2017 ĐẾN NGÀY 12/3/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 20/03/2017 ĐẾN NGÀY 27/3/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 27/03/2017 ĐẾN NGÀY 01/4/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 03/4/2017 ĐẾN NGÀY 09/4/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 10/4/2017 ĐẾN NGÀY 16/4/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 17/4/2017 ĐẾN NGÀY 23/4/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 24/4/2017 ĐẾN NGÀY 29/4/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 01/5/2017 ĐẾN NGÀY 09/5/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 08/5/2017 ĐẾN NGÀY 14/5/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 15/5/2017 ĐẾN NGÀY 21/5/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 22/5/2017 ĐẾN NGÀY 28/5/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 29/5/2017 ĐẾN NGÀY 04/6/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 05/6/2017 ĐẾN NGÀY 11/6/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 12/6/2017 ĐẾN NGÀY 18/6/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 19/6/2017 ĐẾN NGÀY 25/6/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 25/6/2017 ĐẾN NGÀY 02/7/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 03/7/2017 ĐẾN NGÀY 09/7/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 10/7/2017 ĐẾN NGÀY 16/7/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 24/7/2017 ĐẾN NGÀY 30/7/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 31/7/2017 ĐẾN NGÀY 06/8/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 07/8/2017 ĐẾN NGÀY 13/8/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 14/8/2017 ĐẾN NGÀY 20/8/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 21/8/2017 ĐẾN NGÀY 27/8/2017)

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 28/8/2017 ĐẾN NGÀY 04/9/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 04/9/2017 ĐẾN NGÀY 10/9/2017)​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 11/9/2017 ĐẾN NGÀY 18/9/2017)​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 18/9/2017 ĐẾN NGÀY 25/9/2017)​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 25/9/2017 ĐẾN NGÀY 30/9/2017)​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 02/10/2017 ĐẾN NGÀY 06/10/2017)​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 09/10/2017 ĐẾN NGÀY 15/10/2017)​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 23/10/2017 ĐẾN NGÀY 29/10/2017)​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 30/10/2017 ĐẾN NGÀY 28/12/2017)​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 22/01/2018 ĐẾN NGÀY 28/01/2018)​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 26/02/2018 ĐẾN NGÀY 04/3/2018)​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 13/3/2018 ĐẾN NGÀY 18/3/2018)​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 19/3/2018 ĐẾN NGÀY 25/3/2018)​​​​​​
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 02/4/2018 ĐẾN NGÀY 07/4/2018)​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 09/4/2018 ĐẾN NGÀY 15/4/2018)​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 16/4/2018 ĐẾN NGÀY 22/4/2018)​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 23/4/2018 ĐẾN NGÀY 29/4/2018)​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 30/4/2018 ĐẾN NGÀY 06/5/2018)​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 07/5/2018 ĐẾN NGÀY 13/5/2018)​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 14/5/2018 ĐẾN NGÀY 20/5/2018)​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 21/5/2018 ĐẾN NGÀY 27/5/2018)​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 27/5/2018 ĐẾN NGÀY 03/6/2018)​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 04/6/2018 ĐẾN NGÀY 09/6/2018)​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 11/6/2018 ĐẾN NGÀY 16/6/2018)​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 181/6/2018 ĐẾN NGÀY 24/6/2018)​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 25/6/2018 ĐẾN NGÀY 01/7/2018)​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 02/7/2018 ĐẾN NGÀY 08/7/2018)​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 09/7/2018 ĐẾN NGÀY 15/7/2018)​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 16/7/2018 ĐẾN NGÀY 22/7/2018)​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 23/7/2018 ĐẾN NGÀY 29/7/2018)​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 30/7/2018 ĐẾN NGÀY 05/8/2018)​​​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 06/8/2018 ĐẾN NGÀY 12/8/2018)​​​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 13/8/2018 ĐẾN NGÀY 19/8/2018)​​​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 20/8/2018 ĐẾN NGÀY 26/8/2018)​​​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 27/8/2018 ĐẾN NGÀY 02/9/2018)​​​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 04/9/2018 ĐẾN NGÀY 09/9/2018)​​​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 10/9/2018 ĐẾN NGÀY 16/9/2018)​​​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 17/9/2018 ĐẾN NGÀY 23/9/2018)​​​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 07/10/2018)​​​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 08/10/2018 ĐẾN NGÀY 14/10/2018)​​​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 15/10/2018 ĐẾN NGÀY 21/10/2018)​​​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 22/10/2018 ĐẾN NGÀY 28/10/2018)​​​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 29/10/2018 ĐẾN NGÀY 04/11/2018)​​​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 05/11/2018 ĐẾN NGÀY 11/11/2018)​​​​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 12/11/2018 ĐẾN NGÀY 18/11/2018)​​​​​​​​​​​​​

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 19/11/2018 ĐẾN NGÀY 25/11/2018)​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 26/11/2018 ĐẾN NGÀY 30/11/2018)​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 03/12/2018 ĐẾN NGÀY 07/12/2018)​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 10/12/2018 ĐẾN NGÀY 21/12/2018)​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 24/12/2018 ĐẾN NGÀY 28/12/2018)​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 02/01/2019 ĐẾN NGÀY 05/01/2019)​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 07/01/2019 ĐẾN NGÀY 18/01/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 21/01/2019 ĐẾN NGÀY 25/01/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 28/01/2019 ĐẾN NGÀY 01/02/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 04/02/2019 ĐẾN NGÀY 08/02/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 11/02/2019 ĐẾN NGÀY 14/02/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 18/02/2019 ĐẾN NGÀY 22/02/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 04/3/2019 ĐẾN NGÀY 22/3/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 25/3/2019 ĐẾN NGÀY 29/3/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 01/4/2019 ĐẾN NGÀY 12/4/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 15/4/2019 ĐẾN NGÀY 26/4/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 29/4/2019 ĐẾN NGÀY 04/5/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 06/5/2019 ĐẾN NGÀY 24/5/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 27/5/2019 ĐẾN NGÀY 31/5/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 03/6/2019 ĐẾN NGÀY 07/6/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 10/6/2019 ĐẾN NGÀY 14/6/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 17/6/2019 ĐẾN NGÀY 21/6/2019)​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 24/6/2019 ĐẾN NGÀY 28/6/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 01/7/2019 ĐẾN NGÀY 05/7/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 08/7/2019 ĐẾN NGÀY 12/7/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 15/7/2019 ĐẾN NGÀY 19/7/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 22/7/2019 ĐẾN NGÀY 26/7/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 29/7/2019 ĐẾN NGÀY 02/8/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 05/8/2019 ĐẾN NGÀY 09/8/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 12/8/2019 ĐẾN NGÀY 16/8/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 19/8/2019 ĐẾN NGÀY 23/8/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 26/8/2019 ĐẾN NGÀY 30/8/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 03/9/2019 ĐẾN NGÀY 06/9/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 09/9/2019 ĐẾN NGÀY 13/9/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 16/9/2019 ĐẾN NGÀY 20/9/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 30/9/2019 ĐẾN NGÀY 04/10/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 07/10/2019 ĐẾN NGÀY 11/10/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN (TỪ NGÀY 14/10/2019 ĐẾN NGÀY 18/10/2019)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Tin liên quan