Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 1773/SKHĐT-VX ngày 20/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam về việc xin ý kiến góp ý dự thảo KH hành đ...

Ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức vào dự thảo văn bản  
Công văn số 1773/SKHĐT-VX ngày 20/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam về việc xin ý kiến góp ý dự thảo KH hành động thực hiện CTNS 2030 vì sự PTBV tỉnh Hà Nam