Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Tin tức sự kiện  
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028
Chiều ngày 18/4/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.  Tham dự Hội nghị có 61 đoàn viên công đoàn là công chức, viên chức và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2.jpg
Toàn cảnh đại hội 

Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình công chức, viên chức, lao động và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2023 và Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư khoá VII, nhiệm kỳ 2017-2022 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2019-2023. Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa VII đã đề ra, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, công chức, người lao động. Tham gia có hiệu quả công tác quản lý cơ quan, đơn vị, công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đảm bảo nội dung, đạt chất lượng. Các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Xây dựng cơ quan đơn vị ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả", “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo" luôn gắn với thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.  

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn cơ sở khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đ/c; Đại hội BCH đã bầu đ/c Lê Đức Phúc Phó Giám đốc Sở là Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2023-2028, 02 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028.

1.jpg

Đại diện Công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028 và các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó:

* Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức Công đoàn

- 100% đoàn viên, công chức, người lao động được học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn.

- Phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó 80% đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 100% đoàn viên đạt tiêu chuẩn cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; 95% nữ cán bộ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

- 100% cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

- Phấn đấu 07/07 tổ công đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Phối hợp, nhận xét đoàn viên ưu tú đề nghị Đảng uỷ xem xét kết nạp đảng viên mới từ 03 đảng viên trở lên.

* Chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện

- Phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, xây dựng thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, bổ sung cho phù hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo việc công khai minh bạch theo đúng quy định.

- Tham gia xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa".

Kết thúc Hội nghị, 100% đoàn viên công đoàn thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Nghị quyết. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất, toàn thể đoàn viên công đoàn Sở sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.