Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Tin tức sự kiện  
Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Chiều 21/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) để thảo luận và bỏ phiếu đề nghị công nhận 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị.

3 xã được đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm: An Đổ (Bình Lục), Phù Vân (thành phố Phủ Lý) và Mộc Bắc (thị xã Duy Tiên).

Theo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Nam, trình tự, thủ tục, hồ sơ của UBND 3 xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020 đảm bảo theo quy định. Các sở, ngành chức năng thẩm định các tiêu chí NTM ở 3 xã, đạt chuẩn 100% số tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM và xã NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 và Quyết định số 2971/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020. 

Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Đại biểu bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Nam năm 2020.

Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM ở các xã đạt tỷ lệ từ 97,9%-99,9% đối với nội dung thứ 11 (kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu). 

Căn cứ các quyết định của Chính phủ và của UBND tỉnh, kết quả thẩm định hồ sơ, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM, NTM kiểu mẫu của các sở, ngành chức năng và kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn 3 xã về xây dựng xã NTM kiểu mẫu, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đánh giá 3 xã đủ điều kiện xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và làm rõ thêm những kết quả tiêu chí xã NTM kiểu mẫu ở 3 xã. Đồng thời góp ý các xã cần tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt được. Hội đồng thẩm định tiến hành bỏ phiếu, kết quả: 19/19 phiếu nhất trí đề nghị xét, công nhận 3 xã An Đổ, Mộc Bắc, Phù Vân đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2020, đạt tỷ lệ 100%. 

Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh, tập trung đôn đốc các xã đã đăng ký khẩn trương hoàn thiện đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí, hồ sơ trình UBND huyện thẩm tra, UBND tỉnh thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.

Các sở, ngành có liên quan quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã sau khi đạt chuẩn NTM kiểu mẫu duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí, chỉ tiêu NTM đảm bảo bền vững. MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tham gia chăm sóc tuyến đường hoa, giữ gìn vệ sinh môi trường. UBND các huyện, thành phố, thị xã  tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Các xã sau khi được công nhận xã NTM kiểu mẫu cần duy trì và nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí NTM, NTM kiểu mẫu, nhất là tiêu chí môi trường, thu nhập, an ninh trật tự...