Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022

Tin tức sự kiện  
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022
Sáng 22/2/2022, tại điểm cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ” bằng hình thức xem truyền hình trực tiếp.
Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề.
DSC_4078.JPG
Toàn cảnh hội nghị 
Truyền đạt về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, nhấn mạnh vai trò đặc biệt của cán bộ. Người cán bộ theo tư tưởng của Bác Hồ là người có nhân cách phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; những phẩm chất đó được Bác Hồ khái quát gọn trong hai chữ “đức và tài”, trong đó đức là gốc, tài có vai trò quan trọng. Người cán bộ phải có đạo đức cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, có tình thương yêu con người, thương yêu đồng bào, đồng chí; “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Người cán bộ phải có năng lực chuyên môn, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu.
DSC_4080.JPG
Toàn cảnh hội nghị 

Nói về chủ trương, đường lối của Đảng về cán bộ và công tác xây dựng  đội ngũ cán bộ, đồng chí Phùng Hữu Phú nhấn mạnh việc thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ (CTCB) và xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, đó là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; hoàn thiện thể chế, quy định về CTCB, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí, cơ chế đánh giá cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao, thực sự tiên phong gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết…