Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Công khai Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
1. Quyết định + Phụ lục quy hoạch tỉnh
2. Bản đồ quy hoạch tỉnh Hà Nam