Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 03/10/2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hoá nền hành chính, hướ...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 03/10/2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hoá nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025
Chi tiết xem tại đây 17NQ-TU.pdf
Tin liên quan